product-img

Ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych – możliwe zmiany

Czym jest pojazd wolnobieżny? Możliwe zmiany w ubezpieczeniu pojazdów wolnobieżnych. Ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych a proponowany projekt.

Czym jest pojazd wolnobieżny?

Pojazd wolnobieżny to specjalna kategoria pojazdów, które mają możliwość poruszania się po drogach publicznych bez konieczności posiadania homologacji, tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego. W praktyce, do tej grupy zaliczają się różnego rodzaju maszyny rolnicze, takie jak kombajny zbożowe, samojezdne kosiarki, opryskiwacze czy sieczkarnie. Oprócz tego, pojazdy wolnobieżne obejmują także różnego rodzaju maszyny leśne i budowlane oraz wózki transportowe, jak np. koparki i spycharki. 

Charakterystyczne dla pojazdów wolnobieżnych jest to, że nie wymagają tradycyjnej rejestracji ani posiadania tablic rejestracyjnych, które są typowe dla standardowych pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Nie posiadają również homologacji, czyli formalnego zatwierdzenia ich zgodności z normami i wymaganiami technicznymi obowiązującymi dla pojazdów mechanicznych. 

Pojazdy wolnobieżne pełnią różnorodne funkcje, w zależności od ich przeznaczenia. Są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie oraz w innych branżach, gdzie niezbędne jest przemieszczanie się maszyn w celu wykonywania różnorodnych zadań. Dzięki temu, posiadając odpowiednie uprawnienia i spełniając warunki bezpieczeństwa, pojazdy wolnobieżne mogą być wykorzystywane na drogach publicznych bez konieczności spełniania tradycyjnych wymogów związanych z rejestracją i homologacją. 

Warto podkreślić, że choć pojazdy wolnobieżne nie podlegają standardowej rejestracji, to ich użytkownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa na drogach, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tych maszyn oraz uniknąć zagrożeń dla innych uczestników ruchu drogowego.

Możliwe zmiany w ubezpieczeniu pojazdów wolnobieżnych

Według nowego projektu Ministerstwa Finansów, pojazdy wolnobieżne mają zostać wyłączone z definicji pojazdów mechanicznych. Projekt zakłada, że maszyny o maksymalnej masie netto przekraczającej 25 kg oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej powyżej 14 km/h nie będą już klasyfikowane jako pojazdy mechaniczne. W efekcie, te pojazdy znalazłyby się poza zakresem pojęcia pojazdu mechanicznego. Jednakże, wyniki konsultacji publicznych wskazują, że takie zmiany nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony wielu instytucji, w tym Polskiej Izby Ubezpieczeń, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Rzecznika Finansowego. Te organizacje negatywnie oceniają propozycję wyłączenia pojazdów wolnobieżnych z definicji pojazdów mechanicznych.

Obecnie, pojazdy wolnobieżne również podlegają ubezpieczeniu, a wyłączenie ich z definicji pojazdów mechanicznych mogłoby skutkować brakiem możliwości ubezpieczenia dla tych maszyn. Jest to istotne z perspektywy użytkowników oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczne korzystanie z tych maszyn na drogach publicznych, oraz na terenie prywatnym. Decyzja w sprawie ewentualnych zmian w ubezpieczeniach pojazdów wolnobieżnych pozostaje w gestii władz i instytucji odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie nowych przepisów. Warto pamiętać, że ewentualne zmiany powinny uwzględniać aspekt bezpieczeństwa użytkowników i innych uczestników ruchu drogowego, aby zapewnić odpowiednią ochronę i zminimalizować ryzyko potencjalnych szkód wynikających z użytkowania pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych a projekt

Proponowane zmiany w ustawie dotyczącej pojazdów wolnobieżnych mają wejść w życie 23 grudnia 2023 roku, chociaż przewiduje się pewne wyjątki. Jeśli zmiany te zostaną wprowadzone, ubezpieczenie pojazdów takich jak koparki czy spycharki może przestać być obowiązkowe. W związku z rozwiązaniem umów ubezpieczeniowych dla pojazdów wolnobieżnych na mocy nowej ustawy, zakłady ubezpieczeń będą zobowiązane do poinformowania ubezpieczających o tych zmianach oraz do zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. To oznacza, że posiadacze tych pojazdów mogą otrzymać zwrot części wpłaconych składek, jeśli ich polisy zostaną rozwiązane przedwcześnie.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także interesujący zapis, który ma wpływ na ustalanie wysokości składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z tym zapisem, przy określaniu składki nie będzie już brane pod uwagę narodowości ani poprzedniego miejsca zamieszkania czy siedziby ubezpieczonego. To oznacza, że stawki składki będą ustalane bez względu na takie czynniki, co ma na celu uczynienie tego procesu bardziej sprawiedliwym i równym dla wszystkich ubezpieczonych. Wprowadzenie tych zmian może mieć istotne konsekwencje dla branży ubezpieczeniowej oraz dla właścicieli pojazdów wolnobieżnych. Jednak ostateczne decyzje w tej sprawie pozostają w gestii organów odpowiedzialnych za ustawodawstwo, które powinny uwzględnić wszelkie aspekty i konsekwencje tych zmian przed ich wdrożeniem.

  • Publikacja: 28-07-2023 Zmodyfikowany: 28-07-2023
  • Liczba wyświetleń: 660