Ubezpieczenia osobowe

Czym jest ubezpieczenie osobowe? Czym charakteryzuje się ubezpieczenie osobowe? Rodzaje ubezpieczeń osobowych, ubezpieczenia obowiązkowe.

Czym jest ubezpieczenie osobowe?

Ubezpieczenie osobowe jest rodzajem polisy gospodarczej. W tym przypadku podmiotem ochrony jest ludzkie życie, zdrowie, a także zdolność ubezpieczonego do wykonywania pracy. Polisa osobowa zapewnia ochronę po śmierci osoby ubezpieczonej. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona odnosi się do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia, a także śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczenie osobowe obejmuje jedną lub kilka osób fizycznych. Suma ubezpieczenia jest ustalana przed zawarciem umowy. Ochrona ubezpieczeniowa trwa zazwyczaj dłużej niż rok. Warto zainwestować w ubezpieczenie osobowe, ponieważ może to zapewnić wsparcie finansowe w ciężkich chwilach.  Polisa osobowa zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale również ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, łatwy oraz szybki dostęp do opieki zdrowotnej w prywatnych placówkach medycznych, świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, a także ochronę dla pracowników. 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Ubezpieczenia można podzielić między innymi na majątkowe oraz osobowe. Ubezpieczenie osobowe w przeciwieństwie do majątkowego inaczej określa wysokość sumy ubezpieczenia oraz zakres preferowanej ochrony. 
Podmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każde mienie – nieruchomość lub pojazd. W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzą takie, które obejmują zdarzenia dotyczące uszkodzenia mienia oraz takie, które chronią przed ponoszeniem finansowych konsekwencji podczas spowodowania szkody. 

Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia komunikacyjne, a także ubezpieczenia dla przedsiębiorców przemysłowych.
Ubezpieczenia osobowe dobrowolne
Do grupy ubezpieczeń, które mogą, ale nie muszą być wykupywane należą ubezpieczenia osobowe dobrowolne. Podczas zawierania umów obowiązuje pełna swoboda. Ubezpieczenie osobowe dobrowolne może chronić bezpośrednio interesanta, jego bliskich, a także jego mienie. Może je dobierać w taki sposób, jaki uważany jest przez niego za słuszny. Ubezpieczenia osobowe dobrowolne dzielą się na kilka kategorii. Są nimi: 

  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe
  • ubezpieczenia ogniowe i inne związane z nimi
  • ubezpieczenia techniczne
  • ubezpieczenia kradzieżowe
  • ubezpieczenia rolne
  • ubezpieczenia transportowe
  • ubezpieczenia finansowe. 
  • Warto wiedzieć, że ubezpieczeniu osobowemu dobrowolnemu podlegają osoby, które nie są objęte z żadnego tytułu ubezpieczeniem obowiązkowym. Bardzo często są to osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. 

Obowiązkowe ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia obowiązkowe to te, których zakup nakazują przepisy prawa. Obowiązkowe ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także ubezpieczenia, które wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest zobowiązany wykupić każdy właściciel, zarejestrowanych w Polsce pojazdów mechanicznych. Tego rodzaju ubezpieczenie chroni poszkodowanych w wypadku drogowym oraz kolizji.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników chroni osoby, które poniosły szkody podczas pracy w ubezpieczonym gospodarstwie. Ubezpieczenie obejmuje również dzieci rolnika, jego sąsiadów, a także inne osoby, które nieodpłatnie pomagają mu w pracy.

Ile kosztuje ubezpieczenie osobowe?

Informacja dotycząca tego ile kosztuje ubezpieczenie osobowe jest zależna od wielu ważnych czynników. Na cele ubezpieczenia osobowego wpływa przede wszystkim wiek, wybrana suma ubezpieczenia, aktualny stan zdrowia, a także umowy dodatkowe. 
Podczas zakupu warto dokonać porównania różnych możliwości. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje inną ochronę w wybranym zakresie.