Ubezpieczenia gospodarcze

Czym są ubezpieczenia gospodarcze? Jakie są rodzaje ubezpieczeń gospodarczych? Czym różnią się ubezpieczenia społeczne od gospodarczych?

Czym są ubezpieczenia gospodarcze?

Ubezpieczenia gospodarcze to polisy, które oferują towarzystwa ubezpieczeniowe. Można je podzielić na osobowe oraz majątkowe. Ubezpieczenia gospodarcze powstają z mocy ustawy, w większości przypadków są dobrowolne, a także są płacone osobiście przez usługobiorcę. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia świadczenia oraz odszkodowania są wyłącznie pieniężne. Dane gospodarstwo domowe lub podmiot gospodarczy ma możliwość przeniesienia na wybrany zakład ubezpieczeń potencjalne kłopoty finansowe. 

Czym różnią się ubezpieczenia społeczne od gospodarczych?

W przypadku ubezpieczeń gospodarczych osoby, które zdecydowały się na dane ubezpieczenie są zobowiązane do płacenia wszystkich składek. Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne to za opłacanie należnych składek odpowiedzialny jest pracodawca. W przeważającej części, ubezpieczenia społeczne mają charakter obowiązkowy. 
Ubezpieczenia gospodarcze zazwyczaj są dobrowolne. Osoby, które nie chcą, nie mają obowiązku ich wykupywania. Powstają one w momencie, kiedy zostanie podpisana stosowna umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia gospodarcze funkcje

Do funkcji ubezpieczeń gospodarczych należy funkcja ochronna, a także funkcja prewencyjna. Funkcja ochronna jest związana z zapewnieniem ubezpieczonemu ochrony na wypadek wystąpienia nieplanowanych zdarzeń. Zazwyczaj ma ona charakter finansowy. Funkcja prewencyjna polega na zapobieganiu zdarzeniom losowym. 

Ubezpieczenia gospodarcze majątkowe

Rodzaj ubezpieczeń, które kompensują skutki zdarzeń losowych, które dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczenia gospodarcze majątkowe pokrywają straty materialne powstałe w wyniku szkody. Suma tego rodzaju ubezpieczenia zależy od wartości przedmiotu.

Ubezpieczenia gospodarcze osobowe

Osoby prywatne oraz firmy mogą wykupić ubezpieczenia gospodarcze osobowe. Może być ono indywidualne, a także grupowe. Należy wiedzieć, że w skład  ubezpieczenia osobowego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie osobowe gospodarcze oferuje szybki dostęp do opieki zdrowotnej, odszkodowanie na wypadek utraty zdolności do pracy lub utraty pracy, zwrot kosztów nabycia środków oraz sprzętów rehabilitacyjnych, a także ochronę dla pracowników w firmie.

Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie

Urządzeniem celowym, które ma zaspakajać określone potrzeby producentów rolnych oraz państwa są ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie. Głównym problemem ubezpieczeń produkcji rolniczej jest niezadowalający poziom uczestnictwa rolników w tym systemie. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje budynki, które wchodzą w skład gospodarstwa. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie obejmują ochronę  od ognia, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji, a także innych zdarzeń losowych.