product-img

Rezygnacja z ubezpieczenia

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie. Rezygnacja z ubezpieczenia - wzór. Rezygnacja z ubezpieczenia dobrowolnego oraz chorobowego. Zwrot składek.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie

Rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem może nastąpić wyłącznie w kilku określonych okolicznościach. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest możliwa w sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych, w których składka polisowa staje się dodatkowym obciążeniem.

Z ubezpieczenia, interesant ma prawo zrezygnować również, wtedy gdy znalazł atrakcyjniejszą ofertę. Możliwe jest to także, kiedy dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło byt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciło go wcale, a także, gdy petent ma możliwość korzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego.

Należy pamiętać, że procedura rozwiązania umowy z ubezpieczycielem jest bardzo ściśle związana z zapisami znajdującymi się w niej. Przed rezygnacją z ubezpieczenia warto sprawdzić, jak dokładnie powinno przebiegać wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej. W sytuacji, kiedy umowa została zawarta na dłuższy okres niż sześć miesięcy, interesant ma prawo odstąpić od umowy w terminie do trzydziestu dni W przypadku przedsiębiorców ten termin zostaje skrócone do siedmiu dni.

Rezygnacja z ubezpieczenia może nastąpić w dniu, kiedy wpłynie do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego wniosek dotyczący rozwiązania umowy ubezpieczenia. Z ubezpieczenia na życie osoba ubezpieczona może zrezygnować także w terminie dłuższym niż trzydzieści dni. W takim przypadku obowiązuje termin, który został określony w umowie lub dokumencie o ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rezygnacja z ubezpieczenia – wzór

Interesantów, których interesuje rezygnacja z ubezpieczenia wzór, mogą znaleźć na głównej stronie internetowej ubezpieczyciela. We wniosku powinny znaleźć się wszystkie wymagane informacje. Należą do nich:

 • imię
 • nazwisko
 • numer PESEL
 • aktualny adres
 • seria oraz numer dokumentu tożsamości
 • numer posiadanej polisy
 • oświadczenie uprawnionego
 • w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia – prośna o wypłatę oraz wskazanie sposobu przekazania pieniędzy 
 • aktualna data 
 • czytelny podpis 

Rezygnacja z ubezpieczenia

Rezygnując z ubezpieczenia należy podać dane osobowe, dane dotyczące polisy, a także koniecznie powinien zostać określony cel. Powód dotyczący rozwiązania umowy nie jest wymagany przez ubezpieczyciela. Rezygnacja z ubezpieczenia powinna zawiera czytelny podpis. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną podpis również powinien się na nim znajdować.

Wypowiedzenie polisy na życie może zostać zgłoszone na kilka sposobów. Wszystkie sposoby rezygnacji z ubezpieczenia powinny zostać podane na głównej stronie internetowej ubezpieczyciela.

Istnieje możliwość wysłania wypowiedzenia umowy pocztą tradycyjną. W takim przypadku bardzo istotna jest data nadania przesyłki. Z ubezpieczenia interesant ma prawo zrezygnować również osobiście w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego. Można całą procedurę zrealizować także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie – zwrot składek

W wielu przypadkach po rezygnacji z ubezpieczenia na życie zwrot składek jest nieopłacalny. Wszystko zależy od rodzaju polisy, a także od czasu trwania umowy.

W sytuacji, kiedy interesant decyduje się na rezygnację z nowo zakupionej polisy, może zrealizować to do trzydziestu dni od daty podpisania umowy. Wiele firm zawiera na umowie adnotacje, która mówi o tym, że w przypadku odstąpienia od umowy, ubezpieczony ma obowiązek zapłacenia składki za okres, w którym objęty był ochroną.

Wybrane firmy ubezpieczeniowe oferują zwrot wszystkich składek. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy w czasie trwania umowy nie wystąpi żadne ryzyko zachorowania ani utraty życia.

Rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia

Osoby, które chcą rozwiązać umowę z dobrowolnego ubezpieczenia, muszą w tym celu złożyć pisemny wniosek we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia powinna zawierać datę, a także dowody opłaconych składek za okres trwania umowy. W przypadku gdy przyczyną jest objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, interesant powinien koniecznie dołączyć dokument, który potwierdza uzyskanie tytułu do tego ubezpieczenia.

Bardzo ważną kwestią jest to, że petent po rozwiązaniu umowy ma siedem dni na złożenie wszystkich druków wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Należy upewnić się również czy wszystkie należne składki zostały opłacone.

Rezygnacja z ubezpieczenia chorobowego

Interesanci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z ubezpieczenia chorobowego wiąże się z poinformowaniem o tym fakcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo ważne jest, aby wyrejestrować się ze wszystkich składak, a następnie ponownie się zarejestrować pomijając składkę chorobową.

 • Publikacja: 14-02-2023 Zmodyfikowany: 16-02-2023
 • Liczba wyświetleń: 1149