product-img

Alokacja składki – na czym polega?

Co to jest i na czym polega alokacja składki? Jakie ubezpieczony ma prawa? Jakie prawa ma towarzystwo ubezpieczeniowe przy alokacji składki?

Alokacja składki

Alokacja składki w ubezpieczeniach mieszanych na życie to proces przekazywania określonej części wpłacanej składki przez ubezpieczonego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Ta przekazana kwota podlega ryzyku inwestycyjnemu, co oznacza, że jej wartość może zarówno wzrosnąć, jak i zmniejszyć się w zależności od zmian na rynkach finansowych i wyników inwestycji funduszu. Wysokość alokacji składki do funduszu kapitałowego jest ściśle określona w tabeli opłat i limitów polisy ubezpieczeniowej. Jest to jedna z kluczowych decyzji podejmowanych przez ubezpieczonego, ponieważ wpływa ona na sposób inwestowania jego pieniędzy oraz potencjalne zyski lub straty związane z inwestycjami.

Warto zaznaczyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zapewnić ubezpieczonemu przejrzystość w kwestii alokacji składki. W przypadku planowanych zmian w zasadach alokacji składki, takich jak połączenia funduszy, zmiany polityki inwestycyjnej lub likwidacja funduszu, towarzystwo musi poinformować ubezpieczonego o tych zmianach i ich potencjalnych skutkach. Przed dokonaniem alokacji składki, towarzystwo ubezpieczeniowe może naliczyć opłatę dystrybucyjną, która ma na celu pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Ta opłata jest pobierana z pierwszej składki ubezpieczonego.

Jakie prawo ma ubezpieczony?

Ubezpieczony posiada uprawnienie do dokonania zmiany alokacji składki między różnymi funduszami inwestycyjnymi dostępnymi w ramach jego polisy ubezpieczeniowej. Tę zmianę można przeprowadzić w celu dostosowania strategii inwestycyjnej do zmieniających się potrzeb lub oczekiwań finansowych. Ponadto, ubezpieczony ma również możliwość przeniesienia wszystkich lub części posiadanych jednostek uczestnictwa do konkretnego wybranego funduszu. Ta opcja pozwala na bardziej skoncentrowane inwestowanie w wybraną strategię lub aktywa, zgodnie z osobistymi preferencjami i celami finansowymi.

  • Publikacja: 04-09-2023 Zmodyfikowany: 04-09-2023
  • Liczba wyświetleń: 1108