product-img

Wyłudzenie ubezpieczeń

Co to jest wyłudzenie ubezpieczenie? Wyłudzenie ubezpieczenia według kodeksu karnego. Jak skutecznie chronić się bez wyłudzeniem ubezpieczenia?

Wyłudzenie ubezpieczenia według kodeksu karnego

Wyłudzenie ubezpieczenia jest przestępstwem, którego definicja znajduje się w polskim kodeksie karnym. Zgodnie z artykułem 298 § 1 kodeksu karnego, osoba, która w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia spowoduje zdarzenie, które stanowi podstawę do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jednakże, zgodnie z artykułem 298 § 2 kodeksu karnego, osoba, która dobrowolnie zapobiegnie wypłacie odszkodowania przed wszczęciem postępowania karnego, nie podlega karze. 

Wyłudzenie ubezpieczenia może przybierać różne formy. Może to obejmować podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku ubezpieczeniowym lub nadużycie podczas zgłaszania szkody. Przestępstwo to dotyczy wszystkich rodzajów dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych. Próba wyłudzenia odszkodowania jest poważnym naruszeniem prawa i ma negatywne konsekwencje. Wpływa na rzetelność i wiarygodność całego systemu ubezpieczeń, a także prowadzi do wzrostu kosztów dla uczciwych ubezpieczonych. Działania podejmowane przez ubezpieczyciela w celu wykrycia i zwalczania wyłudzeń mają na celu ochronę uczciwych klientów i utrzymanie stabilności sektora ubezpieczeń. Aby zapobiec wyłudzeniom, ważne jest przestrzeganie zasad uczciwości i prawdy podczas składania wniosków ubezpieczeniowych oraz zgłaszania szkód. Ubezpieczyciele podejmują działania kontrolne i weryfikacyjne, aby ocenić prawdziwość zgłoszonych informacji i chronić interesy wszystkich uczestników systemu ubezpieczeniowego.

 

  • Publikacja: 20-07-2023 Zmodyfikowany: 20-07-2023
  • Liczba wyświetleń: 1125